d
Follow us
Vi leverer spesialiserte, fulldekkende tjenester innenfor sektorene våre, og setter sammen team basert på spisskompetanse innen fagfelt og i henhold til sakens natur på vegne av våre klienter.
Timepris og øvrige vilkår avtales ved oppstart. Klienten vil motta en skriftlig oppdragsavtale med informasjon om hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og om våre faktureringsrutiner.
A

dvokatfirmaet Storrvik opererer med en veiledende timepris som ligger mellom kroner 1500 til kroner 2500 inklusive mva. Timeprisen i den enkelte sak vil fremgå av oppdragsbekreftelsen og vil variere alt etter sakens art, kompleksitet, vanskelighetsgrad og tidsforbruk. Advokatfirmaet Storrvik forbeholder seg retten til å gå såvel under minsteprisen som over maksprisen som er oppgitt ovenfor som veiledende timepris. Utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter for hver arbeidsøkt i saken.

Oppdraget anses akseptert fra vår side når oppdragsbekreftelsen er signert og datert av advokaten, og eventuelle salærforskudd er innbetalt. Advokatfirmaet Storrvik påtar seg ikke ansvaret for oppfølgning av saker før oppdraget er akseptert.

F

or visse sakstyper har klienten, under forutsetning av at lovens fastsatte formuesbegrensninger ikke er overskredet, krav på at advokatens honorar for arbeidet i det hele eller for det vesentlige dekkes av det offentlige.

Advokaten vil informere klienten om vedkommende har krav på fri rettshjelp den aktuelle sak.

I

 sakstyper som gjelder en tvist knyttet til en gjenstand som er forsikret vil forsikringstakeren kunne ha en rettshjelpsdekning som er omfattet av forsikringen av gjenstanden som det tvistes om. Som oftest innebærer dette at forsikringsselskapet dekker det vesentlige av utgiftene til advokatbistand. 

Forsikringstakeren må som oftest betale en egenandel, samt en del (som oftest 20%) av honoraret.